شناسایی و اولویت بندی موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی شهر تهران

یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹

چکیده:

"اهمیت و ضرورت تحقیق در این پژوهش به کارگیری تجارت الکترونیک به عنوان ایجادوب سایت برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات،حفظ روابط و انجامتعاملات با استفاده از شبکه‌های الکترونیکی تعریف شده است(زواس،1996). برای اندزهگیری روایی محتوا،پرسشنامه که شامل موانع شناسایی شده به کارگیری تجارتالکترونیک در موسسات اجتماعی میباشد،میان مدیران و کارکنانمربوطه توزیع شد و نظر آنها دربارهی موانع تجارت الکترونیک با هرشاخص در چارچوب پیشنهادی در قالب اعداد کیفی پنج گزینهایاخذ شد و اشکالات ساختاری و اصلاحات لازم جهت برآورده ساختنروایی محتوا انجام شد. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای پی‌بردن به سطح فعلیبه کارگیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی و موانع بهکارگیری در این موسسات با استفاده از آزمون‌های آماری مختلفاستفاده شده است. *از آنجایی که موانع تجارت الکترونیک دارای مؤلفه‌های مختلف و متنوعی می‌باشند و از دیدگاه‌هایمختلف مورد بحث و مداقه قرار گرفته‌اند،در این پژوهش برای موانع تجارت الکترونیک از یک الگویترکیب استفاده شده است،به همین علت عدم دستیابی به یک پرسشنامه استاندارد که موانع تجارتالکترونیک را به‌طور دقیق و کامل مورد سنجش قرار دهد از دیگر محدودیت‌های این تحقیق است. پیشنهادات پژوهش: *پیشنهادات برای تحقیقات بعدی: *انجام پژوهش‌هایی در این زمینه در دیگر مؤسسات خدماتی کشور *بررسی عوامل تسهیل‌کننده علاوه بر موانع تجارت الکترونیک در تحقیقات بعدی *انجام پژوهش در موسسات اجتماعی بزرگ *تحقیقات بیشتر روی موسساتی که هنوز وب سایت هم ندارند و بررسی عوامل موثر بر قصد به کارگیریتجارت الکترونیک توسط آنها. 

برای دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید.

نویسنده: نغمه خلیلی شهانقی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.