دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران (شش ماهه اول 1399)

این گزارش، به پایش ‏شاخص‏ های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش‌ شناسی و جمعیت ‏شناسی تجارت الکترونیکی» می ‌پردازد. از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، ارایه گزارش‏هایی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف ‌گذاری‏های مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ‏ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره داشت.