مقاله شناسایی موانع استفاده از تجارت الکترونیکی و ارایه راهکارهای جهت توسعه آن

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

چکیده مقاله:

به کارگیری تجارت الکترونیکی در حال حاضر یکی از مباحث داغ دنیای تجارت و اقتصاد می باشد. علت علاقه به این امر در مزایای فراوان آن است که با حذف محدودیت زمانی و مکانی، کارایی و بهره وری را در کل سیستم اقتصادی بالا برده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و موانع استفاده از تجارت الکترونیک و انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکتها و متخصصین فعال در تجارت الکترونیک میباشد، که به تعداد 100 نفر می باشند. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی می باشد. جهت جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی سوالات پرسشنامه توسط متخصصان حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفت، جهت آگاهی از پایایی پرسشنامه از تکنیک الفای کرونباخ استفاده شد که به میزان 82 /. مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد، مجموع موانع تجارت الکترونیکی که شامل 25 مانع بود در 8 گروه قابل دسته بندی است و آزمون فریدمن نیز ترتیب انها را نشان داد که به ترتیب شامل موانع اقتصادی، فرهنگی، اموزشی، شخصی، اجتماعی، زیرساختی وامنیتی و عامل آخر بازاریابی میباشد. بنابراین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عواملی مثل هزینه های استفاده از اینترنت، پایین بودن نرخ رشد دسترسی افراد به رایانه، گران بودن سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، مشکلات اقتصادی مربوط به عدم وجود بیمه تجارت الکترونیکی و آشنا نبودن با مزیتهای اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده از تجارت الکترونیکی موانع اصلی توسعه تجارت هستند

برای دانلود مقاله کامل به لینک منبع مراجعه فرمایید..

نویسنده: مجید باقرزاده و محمدعلی اصغرپور
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.